هوش های هشتگانه

بعد از گذشت 80 سال از نظریه آقای آلفرد بینه، آقای گاردنر در سال 1983 نظریه هوش های چندگانه را مطرح کردند. از نظر آقای گاردنر همه انسان ها باهوش هستند،اما با هوش ها، یا ترکیب های هوشی،متفاوت و البته قابل احترام.گاردنر هشت هوش یا توانایی را مطرح کرده است که در همه انسان ها وجود دارد. از نظر آقای گاردنر تقسیم بندی دانش آموز تیزهوش و دانش آموز تنبل یکی از غلط ترین تقسیم هاست. تعریفی که آقای گاردنر از هوش دارد این چنین است:هوش توانایی حل مسئله یا خلق چیزی است که در یک فرهنگ مورد احترام شمرده می شود.

گاردنر معتقد است ما انسان ها همگی از نظر هوش و توانایی کاربرد هوش‌های چندگانه تفاوت داریم. چون از توانایی و پتانسیل ذهنی و هوشی متفاوتی برخورداریم.