روش های تقویت هوش

طبق نظریه هوارد گاردنر فقط یک هوش وجود ندارد و انسان ها ترکیبی از هشت زمینه هوشی هستند. از نظر آقای گاردنر هر هشت زمینه هوشی قابلیت تقویت از طریق آموزش و محیط مناسب را دارند.استعدادیابی عملی به دانش آموزان کمک می کند که زمینه های هوشی غالب خود را کشف کنند و در راستای تقویت هوش های خود گام بردارند.