ماموریت Mission

توانمندسازی دانش آموزان با کشف استعداد و تبدیل آن به مهارت برای زندگی ای موفق و قوی و شاد – این تعهد ماست