Tag Archives: هوش گاردنر

هوش بدنی – جنبشی

استعدادیابی+راه های تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان

تقویت هوش اجتماعی

تقویت هوش اجتماعی روش های زیر برای تقویت هوش اجتماعی دانش آموزان پیشنهاد می شود: ارتباطات اجتماعی ارتباطات اجتماعی یکی از پایه های اصلی تقویت هوش اجتماعی می باشد.این رو بستری برای دانش آموز ایجاد کنید که حداقل در هر ماه با یک فرد جدید آشنا شود و ارتباطات خود را گسترش دهید. شرکت در […]

استعدادیابی+راه های تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان

تقویت هوش طبیعت گرا

تقویت هوش طبیعت گرا روش های زیر برای تقویت هوش طبیعت گرا دانش آموزان پیشنهاد می شود: سفرهای نیمروز لیستی از پارک ها،مراکزی که با هوش طبیعت گرا در ارتباط هستند تهیه کنید و در هر ماه به یکی از آن مراکز بروید.حضور دانش آموزان در محل هایی که با عوامل طبیعی در ارتباط باشند،باعث […]