Tag Archives: بازی تقویت هوش کلامی

روش های تقویت هوش کلامی-زبانی دانش آموزان

تقویت هوش کلامی-زبانی

نقش هوش کلامی در موفقیت افراد از آنجایی که هوش کلامی-زبانی یکی از زمینه های هوشی است که، در موفقیت افراد چه در زندگی کاری و چه در زندگی شخصی نقش بسیار مهمی دارد،تقویت این زمینه هوشی برای تمام دانش آموزان توصیه می شود. هوش کلامی یکی از منابع آزمون تیزهوشان از طرفی اگر تمایل […]