ماموریت Mission

توانمندسازی دانش آموزان با کشف استعداد و تبدیل آن به مهارت برای زندگی ای موفق و قوی و شاد – این تعهد ماست

چشم انداز Vision

استعدادیابی را به نفع دانش آموزان، به مراکز آموزشی کشور اضافه خواهیم کرد.

شماره تماس ما : 09382953515

آدرس ایمیل : espinasedu.ir

آدرس پیج اینستاگرام :Dr_aref.ghahri